Oferta

Świadczymy szeroki zakres prac geodezyjno-kartograficznych w tym:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:
1. Mapy do celów projektowych (numeryczne i klasyczne)
2. Tyczenie obiektów budowlanych (budynki, przyłącza, sieci uzbrojenia terenu, drogi i inne)
3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Prace geodezyjno-prawne:
1. Badanie stanów prawnych nieruchomości
2. Podziały nieruchomości
3. Wznowienia znaków granicznych
4. Sporządzanie map do celów prawnych

Geodezyjna obsługa inwestycji:
1. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej
2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
3. Pomiary powierzchni użytkowych lokali

Prace specjalistyczne:
1. Pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
2. Pomiary pionowości budowli
3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych
4. Digitalizacja oraz obróbka obrazów rastrowych
oraz inne, nietypowe prace geodezyjne i kartograficzne.